TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde intraabdominal karbondioksit ensüflasyonunun barsak üzerine etkisi []
. 2018; 32(1): 10-18 | DOI: 10.5222/JTAPS.2018.010  

Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde intraabdominal karbondioksit ensüflasyonunun barsak üzerine etkisi

Şenol Emre1, Gonca Tekant1, Dildar Konukoğlu2, Sinem Fırtına2, Sergülen Dervişoğlu3, Günay Can4, Cenk Büyükünal1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, NEK’li yenidoğanlarda güvenle uygulanabilirliği bildirilen laparoskopinin, deneysel bir modelde gastrointestinal sistem üzerindeki etkilerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kırk adet Sprague-Dawley yenidoğan sıçan onlu 4 gruba ayrılmıştır. K grubu, işlem yapılmayan kontrol; L grubu, işlem yapılmadan 4. gün 10 mm Hg basınçta 30 dakika karbondioksit, 30 dakika desüflasyon yapılan; N grubu modifiye Okur yöntemiyle NEK oluşturulan; NP grubu ise N grubundaki işlemlere ek olarak 4. gün P grubundaki gibi pnömoperitoneum-desüflasyon oluşturulan gruplar olarak belirlenmiştir. Denekler 4. Gün dekapitasyonla sakrifiye edilmiş ve terminal ileum rezeke edilerek histopatolojik değişiklikler ile Nitrik oksit, Glutatyon ve TBARS düzeyleri incelenmiştir. Biyokimyasal incelemelerin istatistiksel değerlendirilmesi için ANOVA ve Tukey HSD, histopatolojik sonuçlar için Mann Whitney–U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.

BULGULAR: TBARS değerleri karşılaştırıldığında NP grubunun K ve P gruplarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu, diğer gruplar arasında ise anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. NO değerleri karşılaştırıldığında NP grubunun K grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu, diğer gruplar arasında ise anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. GSH değerleri karşılaştırıldığında NP grubunun K, P ve N gruplarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu, N grubunun K ve L grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu, K ve P grupları arasında ise anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. P, N ve NP gruplarının histopatolojik evreleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunurken, bu grupların kendi aralarında bir farklılık saptanmamıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada CO2 pnömoperitoneumun NEK’teki doku hasarına ek bir olumsuz katkısı olmadığı gözlenmiştir. Deneysel hayvan modeli üzerinde yaptığımız bu çalışmanın sonuçları, klinikte kullanılmaya başlanan NEK’te laparoskopik tanı uygulamasının güvenilirliğini destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan Enterokolit, Pnömoperiton, Laparoskopi


Effect of carbondioxide insufflation on bowel in an experimental nec model

Şenol Emre1, Gonca Tekant1, Dildar Konukoğlu2, Sinem Fırtına2, Sergülen Dervişoğlu3, Günay Can4, Cenk Büyükünal1
1Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Department Of Pediatric Surgery
2Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Department Of Medical Biochemistry
3Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Department Of Medical Pathology
4Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Department Of Public Health

INTRODUCTION: The aim of the study is to evaluate in a animal model, the effects of laparoscopy, which is reported to be safely applied in newborns with NEC, on the gastrointestinal tract.

METHODS: Forty newborn Sprague-Dawley rats were divided into four different groups of ten. Group K was the control with no intervention whereas Group P was subjected to 10 mmHg pressure carbondioxide pneumoperitoneum for 30minutes followed by desufflation for 30minutes on the fourth day of the study. Rats in GroupN were NEC models established by the method described by Okur. GroupNP was subjected to pneumoperitoneum-desufflation on the fourth day of the study as GroupP in addition to the procedures applied on GroupN.
Subjects were decapitated on the fourth day and histopathological findings, NitricOxide, Glutation and TBARS levels were investigated on the resected terminal ileum. Statistical evaluation of biochemical results were done with ANOVA and Tukey HSD tests, whereas Mann Whitney–U and Kruskal Wallis tests were used for the histopathological results
RESULTS: TBARS levels were significantly higher in Group NP compared to GroupK and P. However, a significant difference was not determined between the other groups. NO levels were significantly higher in GroupNP than in GroupK. There was no significant difference between the other groups. When GSH levels were compared, Group NP was found to have significantly higher GSH levels than GroupsK, P and N.Additionally, GSH levels were significantly higher in Group N when compared with GroupsK and P.. Histopathological stages of Groups P, N and NP were found to be significantly higher, whereas no difference was observed among these groups.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, we demonstrated that carbondioxide pneumoperitoneum does not have a negative contributing effect on the tissue damage seen in NEC. The results of this animal model study support the safety of diagnostic laparascopy, a newly used method, in NEC.

Keywords: Necrotising Enterocolitis, Laparoscopy, Pneumoperitoneum


Şenol Emre, Gonca Tekant, Dildar Konukoğlu, Sinem Fırtına, Sergülen Dervişoğlu, Günay Can, Cenk Büyükünal. Effect of carbondioxide insufflation on bowel in an experimental nec model. . 2018; 32(1): 10-18

Sorumlu Yazar: Şenol Emre, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (16 kere görüntülendi)
 (367 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale