TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Surgical Treatment of Pediatric Ureteropelvic Junction Obstruction: A Single Center Experience []
. 2019; 33(2): 72-78 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.91069  

Surgical Treatment of Pediatric Ureteropelvic Junction Obstruction: A Single Center Experience

Sabri Cansaran1, Ayşenur Celayir2, Oktav Bosnalı2, Osman Zeki Pektaş2
1Tokat State Hospital
2Istanbul Zeynep Kamil Maternity and Children

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the long-term results of patients with ureteropelvic junction obstruction (UPJO) who underwent open pyeloplasty in our clinic.
METHODS: Between January 2004 and 2015, 102 patients were evaluated retrospectively in terms of gender, side, type and age of diagnosis, follow-up period, ultrasonographic features, renal scintigraphy findings, age and characteristics of operation, used technique and materials, and postoperative follow-up period.
RESULTS: Of the 102 patients operated in 11 years, 28 were female and 74 were male. 67 of them had left-sided, 28 of them had right-sided and 7 of them had bilateral UPJO. 72 patients were diagnosed antenatally. The mean age of diagnosis was 4.1 years in other 30 patients. In the preoperative ultrasound examination, the mean ipsilateral pelvic anterior-posterior (PAP) diameter was 30.3 mm and parenchymal thickness was 5.6 mm. The mean ipsilateral PAP diameter was 16.4 mm and parenchymal thickness was 10 mm in postoperative 1st year ultrasound. In scintigraphy, the mean differentiated renal function was 44% preoperatively and 45% postoperatively. The mean operation age was 2 years (7 days-14.8 years). Double-J stent (DJS) was used in 94 kidneys. While no catheter was used in 5 kidneys, pyelostomy catheter was placed in 10 kidneys for 7-15 days. DJS was removed without any problem by cystoscopy in 82 (87%) kidneys. One came out of the urethra spontaneously. 8 stents migrated from urinary bladder into ureter were taken with ureterotomy or ureteroscopy. Three stents in two patients who underwent surgery for bilateral and left ureterovesical junction obstruction were removed during ureteroneocystostomy. The mean follow-up period was 4.4 years. Only 5 of 109 renal units with UPJO had recurrence (4.5%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Dismembered pyeloplasty is a very successful surgical option in the treatment of UPJO and has a low recurrence rate. Complications of DJS may cause additional morbidity.

Keywords: Ureteropelvic junction obstruction, hydronephrosis, pyeloplasty, ultrasound, diuretic renogram


Pediatrik Üreteropelvik Bileşke Obstrüksiyonunda Cerrahi Tedavi: Tek Merkez Deneyimi

Sabri Cansaran1, Ayşenur Celayir2, Oktav Bosnalı2, Osman Zeki Pektaş2
1Tokat Devlet Hastanesi
2İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

GİRİŞ ve AMAÇ: Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu (ÜPBO) renal pelvis ile üreterin birleşim noktasında meydana gelen kısmi ya da intermitan total tıkanma durumudur. Bu çalışma, kliniğimizde açık yöntemle pyeloplasti yapılan ÜPBO’lu hastaların uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2004-2015 yılları arasında, ÜPBO tanısı ile opere edilen 102 hastanın kayıtları cinsiyet, taraf, tanı şekli ve yaşı, takip süresi, ultrasonografik özellikler, böbrek sintigrafisi bulguları, operasyon yaşı ve özellikleri, kullanılan teknik ve materyaller, postoperatif takip süresi açısından retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: 11 yıllık süreçte opere edilen 102 hastanın 28’i kız, 74’ü erkekti ve 67’sinde sol, 28’inde sağ, 7’sinde ise bilateral ÜPBO mevcuttu. 72 hasta antenatal tanılıydı. Diğer 30 hastada ise ortalama tanı yaşı 4,1 yıldı. Preoperatif ultrason incelemesinde ipsilateral ortalama pelvis anterior-posterior (PAP) çapı 30,3 mm, parankim kalınlığı 5,6 mm iken postoperatif 1. yıl ipsilateral ortalama PAP çapı 16,4 mm, parankim kalınlığı 10 mm olarak ölçüldü. Sintigrafide preoperatif ortalama diferansiye renal fonksiyon değeri %44, postoperatif %45 bulundu. Ortalama ameliyat yaşı 2 yıldı (7 gün-14,8 yıl). Double-J stent (DJS) 94 böbrekte kullanıldı. 5 böbrekte hiç kateter kullanılmazken, 10 böbreğe ise 7-15 gün arası çekilen pyelostomi kateteri konuldu. DJS 82 böbrekte (%87) sistoskopi ile sorunsuz çıkarıldı. Biri kendiliğinden üretradan çıktı. Mesaneden üreter içine migrate olan 8 stent üreterotomi/üreteroskopi ile çekildi. Bilateral ve sol üreterovezikal bileşke obstrüksiyonu nedeniyle opere olan 2 olgudaki 3 stent ise üreteroneosistostomi sırasında çıkarıldı. Hastaların ortalama takip süresi 4,4 yıldı. 109 ÜPBO’lu böbrek ünitesinde sadece 5’i nüks etti (%4,5).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dismembered pyeloplasti ÜPBO’nun tedavisinde çok başarılı ve nüks oranı oldukça düşük bir cerrahi seçenektir. DJS ile ilgili komplikasyonlar ilave morbiditeye yol açabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu, hidronefroz, pyeloplasti, ultrason, diüretik renogram


Sabri Cansaran, Ayşenur Celayir, Oktav Bosnalı, Osman Zeki Pektaş. Surgical Treatment of Pediatric Ureteropelvic Junction Obstruction: A Single Center Experience. . 2019; 33(2): 72-78

Corresponding Author: Sabri Cansaran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (24 accesses)
 (203 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale