TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 33   Issue : 2  Year : 2019

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Prognostic Factors in Bochdalek Hernia []
. 2019; 33(1): 18-23 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.72098  

Prognostic Factors in Bochdalek Hernia

Mehmet Saraç1, Tugay Tartar1, Ünal Bakal1, Mustafa Aydın2, İbrahim Akdeniz1, Erdal Taşkın2, Ahmet Kazez1
1Fırat University Medical Faculty Dept. of Pediatric Surgery, Elazıg, Turkey
2Fırat University Medical Faculty Dept. Of Pediatrics, Division Of Neonatology, Elazıg, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to investigate the factors affecting the mortality of newborn infants who underwent surgery due to Bochdalek hernia.
METHODS: The files of 36 cases with Bochdalek hernia who underwent to surgery between 2001 and 2016 were retrospectively reviewed.
RESULTS: Two of the patients were twins. The male to female ratio was 19 / 17. Median gestational age was 36 (32-38) weeks, maternal age was 29 (16-41) years, mean birth weight was 3000 ± 503 g, median age at surgery was 4 (1-10) days and duration of mechanical ventilation was 8.5 (2-60) days. The mortality rate in our series was 25%. The mortality rate (50%) in patients with gestational age ≤ 36 weeks was significantly higher than the mortality rate (17,8%) in patients with gestational age > 36 weeks (p = 0,046). The mortality rate (47,1%) in the neonatal intensive care unit was significantly higher than the mortality rate (5,2%) in the intensive care unit of the pediatric surgery department (p = 0.005). Mortality rates were 43% in cases with prenatal diagnosis, 30% in cases with 5th min. Apgar score ≤ 5 and 11% in cases with 5th min. Apgar score > 5, and 62,9% in cases with pulmonary hypertension. None of the right Bochdalek hernia cases died. Major congenital cardiac anomalies were present in 77,7% of exitus patients. Pulmonary vasodilator agents and high frequency mechanical ventilation mode were more commonly used in exitus cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The cases with Bochdalek hernia have a mortality rate of 25%. Pulmonary hypertension, prematurity and low birth weight are factors affecting mortality.

Keywords: Bochdalek Hernia, Surgical Treatment, Prognostic Factors, Mortality.


Bochdalek Hernisinde Prognostik Faktörler

Mehmet Saraç1, Tugay Tartar1, Ünal Bakal1, Mustafa Aydın2, İbrahim Akdeniz1, Erdal Taşkın2, Ahmet Kazez1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Bochdalek hernisi nedeniyle cerrahi uygulanan yenidoğanların mortalitesi üzerine etkili olan faktörlerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2001-2016 yılları arasında cerrahi tedavi uygulanan 36 Bochdalek hernili olgunun dosyaları geriye dönük olarak incelendi.

BULGULAR: Hastalardan ikisi ikizdi. Erkek-kız oranı 19 / 17 idi. Hastaların ortanca gebelik yaşı 36 (32-38) hafta, anne yaşı 29 (16-41) yaş, ortalama doğum ağırlığı 3000 ± 503 gr, ortanca cerrahi yaşı 4 (1-10) gün ve mekanik ventilatörde kalma süresi ise 8.5 (2-60) gündü. Serimizde mortalite oranı %25 idi. Gebelik yaşı ≤ 36 hafta olan hastalardaki mortalite oranı (%50) gebelik yaşı > 36 hafta olan hastalardaki mortalite oranından (%17.8) belirgin olarak daha yüksekti (p = 0.046). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen olgulardaki mortalite oranı (%47.1) çocuk cerrahisi yoğun bakım ünitesinde izlenen olguların mortalite oranına (%5.2) göre anlamlı derecede daha yüksekti (p = 0.005). Mortalite oranları, sırasıyla, prenatal tanı konulan olgularda %43, beşinci dk. Apgar skoru ≤ 5 olan olgularda %30, beşinci dk. Apgar skoru > 5 olan olgularda %11 ve pulmoner hipertansiyonu olan olgularda ise %62.9 idi. Sağ Bochdalek hernili hiçbir olgu kaybedilmemişti. Eksitus olan hastaların %77.7’sinde majör konjenital kardiyak anomaliler vardı. Eksitus olan olgularda pulmoner vazodilatör ajanların ve yüksek frekanslı mekanik ventilasyon modunun daha fazla kullanıldığı görüldü.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Bochdalek hernili olgular %25 oranında mortaliteye sahiptirler. Pulmoner hipertansiyon, prematürite ve düşük doğum ağırlığı mortaliteyi etkileyen faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Bochdalek Hernisi, Cerrahi Tedavi, Prognostik Faktörler, Mortalite.


Mehmet Saraç, Tugay Tartar, Ünal Bakal, Mustafa Aydın, İbrahim Akdeniz, Erdal Taşkın, Ahmet Kazez. Prognostic Factors in Bochdalek Hernia. . 2019; 33(1): 18-23

Corresponding Author: Mehmet Saraç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale