TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 33   Issue : 2  Year : 2019

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Unilateral multicystic dysplastic kidney: Antenatal diagnosis and postnatal management []
. 2016; 30(1): 18-22 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.018  

Unilateral multicystic dysplastic kidney: Antenatal diagnosis and postnatal management

Nazile Ertürk1

INTRODUCTION: The aim of the present study was to evaluate the results of patients diagnosed with unilateral multicystic dysplastic kidney (MCDK) in antenatal period.
METHODS: 15 children diagnosed with MCDK using ultrasonography between January 2007-December 2012 were included in the present study. The time of diagnosis, postnatal course of disease, additional anomaly rates and rates of urinary tract infection and antibiotic use were evaluated retrospectively. Diagnoses were confirmed with ultrasonography in postnatal period as well. All patients underwent Tc-99m mercaptoacetyltriglycine (MAG 3), 2 patients Tc-99m dimercaptosuccinic acid (DMSA) and 7 patients voiding cystourethrography investigation. The duration of follow up was between 25 and 72 months.
RESULTS: The diagnosis of MCDK was made on mean 22. week of pregnancy with antenatal USG. The ratio of females to males was 4/11. Four of them were located on right and 11 on left side. MCDK disappeared within 4 years in 7 (46.6%) patients. In one patient, (6.6%) kidney became 10% smaller. Hypertension and malignancy occurred in none of the patients. In one patients (6.6%), 2. degree vesicoureteral reflux (VUR) was detected on contralateral side. In one patient, symptomatic urinary system infection occurred. Renal scar was seen in none of the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Many MCDK regress or disappear in time. Postnatal detailed urological and nephrological investigations should be carried out. Asymptomatic patients may be followed conservatively. In symptomatic patients, treatment should be planned according to clinical, laboratory and radiological findings. USG may be used safely in identifying unilateral MCDK and contralateral kidney and urinary system malformations.

Keywords: Multicystic dysplastic kidney, vesicoureteral reflux, prenatal diagnosis, children


Tek taraflı multikistik displastik böbrek: Antenatal tanı ve postnatal hasta yönetimi

Nazile Ertürk
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Muğla

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada antenatal dönemde tek taraflı multikistik displastik böbrek (MKDB) tanısı almış hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2007-Aralık 2012 yılları arasında antenatal ultrasonografi (USG) ile MKDB tanısı almış 15 çocuk dahil edildi. Hastaların tanı alma zamanı, hastalığın postnatal seyri, ek anomali oranları, idrar yolu enfeksiyonu geçirme ve antibiyotik kullanma oranları retrospektif olarak değerlendirildi. Tanılar postnatal dönemde ultrasonografi ile doğrulandı. Hastaların tümüne Tc-99m merkaptoasetil triglisin (MAG 3), 2 hastaya Tc-99m dimerkaptosuksinik asit (DMSA), 7 hastaya ise işeme sistoüretrografisi (İSÜG) tetkiki yapıldı. Hastaların takip süreleri 25 ile 72 ay arasında olmuştur.
BULGULAR: Antenatal USG ile MKDB tanısı ortalama 22. gebelik haftasında konulmuştur. Kız erkek oranı 4/11. Dördü sağ, 11’i sol taraf yerleşimliydi. MKDB 7 (%46,6) hastada ilk 4 yıl içinde kaybolmuştur. Bir hastanın (%6,6) böbreğinde %10 küçülme görülmüştür. Hiç bir hastada hipertansiyon ve malignensi görülmemiştir. Bir hastada (%6,6) karşı tarafta 2. derece vezikoüreteral reflü (VUR) tespit edilmiştir. Bir hastada semptomatik üriner sistem enfeksiyonu görülmüştür. Hiç bir hastada renal skar görülmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bir çok MKDB zamanla küçülmekte veya kaybolmaktadır. Postnatal detaylı ürolojik ve nefrolojik inceleme yapılması gerekmektedir. Asemptomatik olan hastalar konservatif takip edilebilirler. Semptomatik olanlarda ise klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgulara göre tedavi planı yapılması uygun olacaktır. USG tek taraflı MKDB ile karşı taraf böbrek ve üriner sistem malfromasyonlarını tanımlamada güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: multikistik displastik böbrek, vesikoüreteral reflü, prenatal tanı, çocuk


Nazile Ertürk. Unilateral multicystic dysplastic kidney: Antenatal diagnosis and postnatal management. . 2016; 30(1): 18-22

Corresponding Author: Nazile Ertürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale