TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 33   Issue : 1  Year : 2019

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article 
Evaluation of antibiotic and surgical treatment results in children with acute appendicitis []
. 2019; 33(2): 50-59 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.17363  

Evaluation of antibiotic and surgical treatment results in children with acute appendicitis

Musa Abeş1, Hasan Öğünç Apaydın1, Mehmet Şirik2, Burçin Pehlivanoğlu3, Fatih Üçkardeş4
1Department of Pediatric Surgery, Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman, Turkey
2Department of Radiology, Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman, Turkey
3Department of Pathology, Health Ministry Adıyaman University Research and Training Hospital, Adıyaman, Turkey
4Department of Bioistatics, Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to evaluate the clinical, laboratory, and radiological features of patients with acute appendicitis who underwent antibiotic or surgical treatment and to analyze the efficacy of the nonoperative treatment.
METHODS: This study included 205 patients who were treated at the pediatric surgery clinic. Age, gender, time from symptom onset to diagnosis, physical examination parameters, white blood cell count, appendix diameter, fecalith frequency, intra-abdominal free fluid, type of appendicitis, surgery, antibiotic treatment, treatment efficacy, recurrence, complications, length of hospital stay and follow-up period were evaluated for all patients.
RESULTS: Of the 205 studied patients, 120 (58.5%) received antibiotic treatment and 85 (41.5%) underwent surgical treatment in the initial treatment. The time from symptom onset to diagnosis, findings of diffuse peritoneal irritation based on physical examination parameters, frequencies of fecalith and intra-abdominal free fluid, and appendix diameter were significantly greater in the group that underwent surgical treatment compared with the group that received antibiotic treatment. Of the 120 patients who underwent antibiotic treatment in the initial treatment, 108 (90%) had successful treatment outcomes. Appendix diameter, fecalith occurrence, white blood cell count and blood glucose level measured after treatment initiation were greater in the patients with failed antibiotic treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Antibiotic treatment is highly effective for the treatment of patients with uncomplicated acute appendicitis. The treatment should be dynamic and should be based on the clinical, laboratory, and radiological features of the patient and progress of appendicitis.

Keywords: Acute appendicitis, children, nonoperative treatment, surgical treatment


Akut apandisitli çocuklarda antibiyotik ve cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi

Musa Abeş1, Hasan Öğünç Apaydın1, Mehmet Şirik2, Burçin Pehlivanoğlu3, Fatih Üçkardeş4
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman
3Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, Adıyaman
4Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Adıyaman

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada antibiyotik veya cerrahi tedavi uygulanan akut apandisit olgularının klinik, laboratuvar ve radyolojik özelliklerini ve nonoperatif tedavinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut apandisit tanısıyla çocuk cerrahisi kliniğinde yatarak tedavi gören 205 olgunun kayıtları değerlendirildi. Olguların tümü, yaş, cinsiyet, karın ağrısının başlamasıyla hastaneye müracaat arasında geçen süre, fizik muayene bulguları,beyaz küre sayısı, apendiksin çapı, fekalit, serbest sıvı, apandisitin tipi, antibiyotik tedavisi, cerrahi tedavi, tedavinin etkinliği, nüks, komplikasyon, hastanede yatış süresi ve takip süresi açısında değerlendirildiler.
BULGULAR: Toplam 205 olgunun 120 (%58.53) sine başlangıçta sadece antibiyotik tedavisi uygulanmıştı, 85’i ise ameliyata alınmıştı. Semptomun başlamasıyla tanı arasında geçen zaman, fizik muayenede yaygın peritoneal irritasyon bulguları, fekalit ve karın içi sıvı sıklıkları ve apendiks çapı cerrahiye giden grupta, antibiyotikle tedavi edilen gruba göre daha fazlaydı. Başlangıçta sadece antibiyotik tedavisi uygulanan 120 olgunun 108 (% 90) ‘inde tedavi başarılı olmuştu. Apendiks çapı, fekalit sıklığı, tedavi başlandıktan sonra bakılan beyaz küre sayısı ve kan şekeri düzeyi antibiyotik tedavisi etkin olmayan olgularda daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Komplike olmayan akut apandisitli olgularda antibiyotikle nonoperatif tedavi yüksek oranda etkili olmuştur. Akut apandisitin tedavisi standart bir cerrahi veya antibiyotik tedavisi yerine olgunun klinik, laboratuvar ve radyolojik özellikleri ile apandisitin seyrine göre dinamik olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, çocuk, nonoperatif tedavi, cerrahi tedavi


Musa Abeş, Hasan Öğünç Apaydın, Mehmet Şirik, Burçin Pehlivanoğlu, Fatih Üçkardeş. Evaluation of antibiotic and surgical treatment results in children with acute appendicitis. . 2019; 33(2): 50-59

Corresponding Author: Musa Abeş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2019 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale