TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 33   Issue : 2  Year : 2019

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Challenges in Diagnosis of Atypically Localised Hydatid Cysts in Children: Experiences in Two University Hospitals []
. 2019; 33(1): 12-17 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.09582  

Challenges in Diagnosis of Atypically Localised Hydatid Cysts in Children: Experiences in Two University Hospitals

Tugay Tartar1, İdil Rana User2, Ünal Bakal1, Mehmet Saraç1, Bülent Hayri Özokutan2, Ahmet Kazez1
1Firat University Faculty Of Medicine Department Of Pediatric Surgery, Elazig, Turkey
2Gaziantep University Faculty Of Medicine Department Of Pediatric Surgery, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: Hydatid cysts localised outside the liver and lungs are defined as atypically localised hydatid cysts and account for 10% of all cases. This study aimed to evaluate atypically localised hydatid cyst cases and investigate the challenges during diagnosis.
METHODS: Age, gender, complaints, location, laboratory results, complications, treatment method, follow-up periods and recurrence were retrospectively examined in patients followed-up and treated for atypically localised hydatid cyst in two university hospitals between January 2000 and December 2017.
RESULTS: In 139 hydatid cyst patients, atypically localised hydatid cyst was diagnosed in 14 cases (eight males, six females). The mean age was 10.9±2.9 years. Six solitary atypically localised hydatid cysts were located in the spleen, and one each in the kidney, urachus, omentum and retrovesical. There was multiple organ involvement in four cases. The most common complaints were abdominal pain and fatigue., and the most common physical examination findings were abdominal tenderness and guarding.. Eosinophilia was not observed in any of the cases with solitary atypical involvement. The sensitivity of indirect haemagglutination test was 67.5% for solitary atypically localised hydatid cyst. The diagnostic sensitivity 78.5% in ultrasonography and 80% in computed tomography.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Atypically localised hydatid cyst should be considered in cysts of unusual locations diagnosed radiologically even when serology is negative and there are no specific physical examination findings. Multiorgan involvement is more common in atypically localised hydatid cyst.

Keywords: Hydatid cyst, atypical localization, child


Çocuklarda Atipik Yerleşimli Kist Hidatik Tanısında Yaşanan Zorluklar: İki Üniversite Hastanesi Deneyimi

Tugay Tartar1, İdil Rana User2, Ünal Bakal1, Mehmet Saraç1, Bülent Hayri Özokutan2, Ahmet Kazez1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Kist hidatiğin karaciğer ve akciğer dışında yerleşim gösterenleri atipik yerleşimli kist hidatik olarak adlandırılır ve tüm olguların %10’unu oluşturur. Bu çalışmada; atipik yerleşimli kist hidatik olguları değerlendirilerek, özellikle tanıda yaşanan zorluklar irdelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2000 – Aralık 2017 yılları arasında iki üniversite hastanesinde tedavileri yapılan kist hidatikli hastalardan, atipik yerleşimli kist hidatik nedeniyle takip ve tedavileri yapılanların yaş, cinsiyet, şikayet, lezyonların yerleşim yeri, laboratuvar sonuçları, kist rüptürü varlığı, komplikasyonlar, tedavi yöntemi, takip süreleri ve nüks gelişimleri geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Toplam 139 kist hidatik içerisinde 8’i erkek, 6’sı kız olmak üzere 14 olguda (%10) atipik yerleşimli kist hidatik tanımlandı. Olguların ortalama yaşı 10,9±2,9 yıldı. Soliter atipik yerleşimli kist hidatiklerin 6’sı (%43) dalak, birer tanesi (%7) ise böbrek, urakus, omentum ve retrovezikal yerleşimli idi. Olguların 4’ünde (%28,6) çoklu organ tutulumu vardı. En sık şikayet karın ağrısı ve halsizlik, en sık fizik muayene bulgusu batında hassasiyet ve defans idi. Soliter atipik tutulumu olan olguların (n: 10) hiçbirinde eozinofili görülmedi. Soliter atipik yerleşimli kist hidatikde indirekt hemaglütinasyon testinin duyarlılığı %67,5 idi. Omentum, urakus ve retrovezikal yerleşimli olgularda radyolojik değerlendirme tanıya katkı sağlamadı. Tanı duyarlılığı ultrasonografide %78,5, bilgisayarlı tomografide ise %80 bulundu. Olgular postoperatif ortanca 12 ay (6-36) takip edildi. Nüks görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Spesifik bir muayene bulgusunun olmadığı, radyolojik olarak tanımlanan farklı organ kistlerinde negatif serolojide bile atipik yerleşimli kist hidatik ihtimali akla gelmelidir. Atipik yerleşimli kist hidatikde multiorgan tutulumu daha sıktır.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, atipik yerleşim, çocuk


Tugay Tartar, İdil Rana User, Ünal Bakal, Mehmet Saraç, Bülent Hayri Özokutan, Ahmet Kazez. Challenges in Diagnosis of Atypically Localised Hydatid Cysts in Children: Experiences in Two University Hospitals. . 2019; 33(1): 12-17

Corresponding Author: Tugay Tartar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale